Nachádzate sa na stránke s erotickým obsahom.

Mali ste už 18 rokov?


Áno       Nie

Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pre nákup v internetovom obchode Sexposta.sk (ďalej len internetový obchod). Tieto podmienky blížšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho resp. spotrebiteľa pri dojednávaní a uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom uvedeného internetového obchodu. Všetky zmluvné vzťahy budú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.

2. Predávajúci: Predávajúcim tovaru v obchode Sexposta.sk je TWIXO GROUP s.r.o., so sídlom Bellova 356/18, 62300 Brno, IČO: 29315182, DIČ: CZ29315182, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 73703. Telefón: +420 777 062 461

3. Kupujúci: Podnikateľ, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania. V tomto prípade sa zmluvné vzťahy neupravené týmito VOP riadia zákonom č 513/1991 Sb., obchodným zákonníkom. Všetko s prihliadnutím k príslušným novelizáciám týchto zákonov. 

4. Spotrebiteľ: Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej, alebo podnikateľskej činnosti. V tomto prípade sa zmluvné vzťahy neupravené týmito VOP riadia občianskym zákonníkom (č 89/2012 Sb.) a ďalšími právnymi predpismi v znení neskorších právnych predpisov. 

5. Prevádzkovateľ - Prevádzkovateľ zabezpečuje technické riešenie, funkčnosť a chod eshopu www.sexposta.sk. Prevádzkovateľom je spoločnosť R.I.H. spol. s.r.o., so sídlom M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:50471988, DIČ:2120335778, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č 30375/S. Email: info@sexposta.sk, Telefón: 0940 719 748. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť prevádzkovateľa je inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru. Telefón 048/412 49 69, 048/415 18 73, fax č. 048/4124693.

6. Kúpna zmluva: Kúpna zmluva je uzatvorená momentom odoslania objednávky Kupujúcim, alebo Spotrebiteľom. Od tohto okamžiku medzi Kupujúcim a Predávajúcim, alebo Spotrebiteľom a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej jednotlivej kúpnej zmluvy

7. Spotrebiteľská zmluva: Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. 

8. Prezeranie a nákup na Sexposta.sk: Internetový obchod môže prezerať a nakupovať v ňom len osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, súhlasí s obchodnými podmienkami a je si vedomá toho, že prezerá a nakupuje tovar s erotickým charakterom. 

9. Zmena obchodných podmienok: Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť, alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. V internetovom obchode je uvedený zoznam tovaru, ktorý ponúka predávajúci na predaj a to vrátane popisu funkcie, vlastnosti tovaru, jeho materiálu, alebo zloženia. Ceny tovaru uvedené v internetovom obchode sú vrátane DPH a platia do odvolania, alebo vypredania zásob. Do doby uzatvorenia kúpnej zmluvy sú tieto ceny nezáväzné a predávajúci nie je povinný ohľadne tohto tovaru uzatvoriť s kupujúcim kúpnu zmluvu.

2. Pri objednávke tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v objednávke a odoslané predávajúcemu sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky a to formou telefonickou, prostedníctvom SMS, alebo emailom.

3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká momentom odoslania objednávky na stránke sexposta.sk. O stave spracovania svojej objednávky bude kujúci priebežne informovaný automatickým emailom. Všetky objednávky kupujúceho sú ich odoslaním predávajúcemu považované za záväzné. 

4. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmien cien uvedených v internetovom obchode. Zmena ceny nemá vplyv na cenu uvedenú v potvrdenej objednávke a je pre obe strany záväzná.  

5. V internetovom obchode nie sú kupujúcemu účtované žiadne manipulačné poplatky, k cene tovaru je však nutné pripočítať cenu za doručenie tovaru/zásielky podľa zvoleného spôsobu dopravy a platby za objednaný tovar.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to hlavne s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám. 

Platobné podmienky

1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s dodaním tovaru. 

2. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho. 

4. Spôsoby platby za tovar a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy sú uvedené v nižšie, alebo internetovom obchode na stránke Doručenie a platba.                                                                               

Kuriérom PPL - cena za doručenie pri objednávke tovaru v hodnote do 100 eur je 5 eur. Pri objednávke nad 100 eur je doprava kuriérom PPL zdarma. 

Packeta na výdajné miesto - cena za doručenie tovaru je 3,50 eur.

Platba na dobierku - za platbu na dobierku účtujeme poplatok 1,49 eur

Platba bankovým prevodom - Za platbu bankovým prevodom neúčtujeme žiadne poplatky.

Platba cez platobnú bránu GoPay - Za platbu cez GoPay neúčtujeme žiadne poplatky.

5. Predávajúci je oprávnený hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. 

6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín. 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy Spotrebiteľ

Spotrebiteľ (nákup bez IČ)

1. V prípade že je zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je v postavení spotrebiteľa, uzatváraný pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (napr. telefónom, elektronickou poštou, verejnou komunikačnou sieťou), je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a to v lehote do 14 dní od prevzatia zásielky. 

2. Podľa SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES zo dňa 20.mája 1997 sú erotické pomôcky považované za "Tovar zvláštneho charakteru" a jeho vrátenie a výmena nie je z hygienických dôvodov možná, pokiaľ došlo k poručeniu ochranného (hygienického) obalu. Zákazníkom však vychádzame v ústrety a vrátenie tovaru 14 dňovej lehote umožňujeme, avšak nie je možné vrátiť tovar pri ktorom nie je možné vylúčiť jeho použitie, tzn. tovar bez hygienického obalu, tovar v porušenom obale, znečistený alebo iným spôsobom znehodnotený tovar. Vrátiť nie je možné ani erotické/spodné prádlo a oblečenie u ktorého je predpoklad, že mohlo prísť do kontaktu s intímnymi partiami. 

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne odoslané do 14 dní od prevzatia tovaru a to na poštovú adresu predávajúceho, alebo adresu elektronickej pošty objednavky@sexposta.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme emailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.

4. Predávajúci má povinnosť vrátiť kupujúcemu už uhradenú kúpnu cenu v prípade riadneho odstúpenia od kúpnej zmluvy najneskôr do 30tich dní od odstúpenia od zmluvy. 

5. Nerozbalený a nepoužitý tovar prosím pošlite v pôvodnom a nepoškodenom obale na adresu: Twixo Group s.r.o., Špitálka 421/23a, 60200 Brno.

6. Do balíčka vložte spolu s tovarom vyplnený vzorový formulár (nájdete tu...), alebo papier s Vaším menom, kontaktom na Vás, číslom objednávky a informáciou že tovar vraciate.

7. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Upozorňujeme, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia.

Podnikateľ (nákup na IČ)

1. Pokiaľ kupujúci nie je v zmluvnom vzťahu v postavení spotrebiteľa, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy len do okamžiku expedície objednaného tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť urobené písomne na poštovú adresu predávajúceho, alebo adresu elektronickej pošty objednavky@sexposta.sk.

 

Predávajúci

1. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy kedykoľvek až do momentu vybavenia objednávky. Objednávka sa považuje za vybavenú momentom prevzatia tovaru Kupujúcim/Spotrebiteľom v mieste k tomu určenému, alebo prostredníctvom 3. osoby 

Ďalšie ustanovenia

1. Právo odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje na dodávku tovaru tovaru, ktorého cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho a taktiež pre tovar ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu, na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil kupujúci ich originálny obal, alebo sa jedná o tovar, ktorý pre svoj charakter nemôže byť vrátený z hygienických dôvodov (napr. spodné prádlo, vibrátor vybalený z hygienického obalu a podobne).

2. V prípade odstúpenia od zmluvy musí byť tovar predávajúcemu vrátený do 14 dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% (slovom päť percent) za každý deň omeškania, maximálne však vo výške kúpnej ceny tohto tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a to i v prípade, kedy škoda presahuje zmluvnú pokutu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a pokiaľ je to možné, v pôvodnom obale.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu najneskôr do desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim. 

4. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný, či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na náhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako tak nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 2 je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 

5. Informácie o tovare a cene uvedené predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú uvádzané vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Preprava a dodanie tovaru

1. Objednať tovar na dobierku môžu len osoby so sídlom, alebo bydliskom na území Slovenskej republiky. Pokiaľ chce kupujúci doručiť tovar do zahraničia, alebo bude kupujúci objednávať tovar zo zahraničia, je nutné uhradiť platbu bezhotovostným prevodom vopred. Tovar bude následne doručený za obvyklých podmienok. 

2. U objednávok do hodnoty 10 eur bez poštovného, je možné objednávku odoslať až po uhradení sumy bankovým prevodom. Ostatné objednávky nad 10 eur sú expedované podľa doručovacej a platobnej metódy vybranej kupujúcim. 

3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný tovar prevziať pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, odmietne tovar prevziať od dopravcu, či doručovateľa v stanovenej úložnej dobe, alebo zásielka nemohla byť doručená z dôvodu neoznačenej schránky, či zvončeka, je predávajúci oprávnený požadovať zmluvný poplatok vo výške 12 eur (slovom dvanásť eur) a náklady na dopravné a balné.  

4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný zreteľ. 

Záruka, reklamácia a zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe prezentovanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúce množstvo, miera alebo hmotnosť zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza, alebo pre ktorý sa tovar bežne používa. Pokiaľ sa vada prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia plnenia, považuje sa za vadu, ktorá existovala už v dobe prevzatia tovaru pokiaľ sa nepreukáže opak, alebo to neodporuje povahe tovaru. 

2. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám zapríčinil. 

3. V prípade, že na strane kupujúceho vystupuje spotrebiteľ a nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o tovar použitý, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). V tomto prípade sa na všetky výrobky, okrem výrobkov potravinárskeho charakteru vzťahuje 24 mesačná záručná doba. U výrobkov/tovarov potravinárskeho charakteru je záručná doba 8 dní a uvádza sa doba trvanlivosti výrobku, prípadne i doba použiteľnosti. V tomto prípade záručná doba však vždy skončí uplynutím doby použiteľnosti výrobku/tovaru. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pre tovar ponúkaný v internetovom obchode predávajúcim slúži ako záručný list doklad o zakúpení tovaru (faktúra). Poskytnutie záruky predávajúcim sa nevzťahuje na zmluvné vzťahy v ktorých na strane kupujúceho vystupuje podnikateľ, ibaže sa na tom zmluvné strany písomne dohodli.   

4. Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky:

ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu poškodeného tovaru, alebo poškodenej súčasti. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od zmluvy. 

ak ide o vadu neodstrániteľnú a brániacu riadnemu užívaniu tovaru, má právo na výmenu tovaru, alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.  

ak ide o vady odstrániteľné, ale vyskytujú sa vo väčšom množstve, alebo opakované a brániace riadnemu užívaniu tovaru, má právo na výmenu poškodeného tovaru, alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu tovaru, má nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5. Miestom pre zaslanie a uplatnenie reklamácie je:

Twixo Group s.r.o., Špitálka 421/23a, 60200 Brno

Do balíka spolu s tovarom priložte kópiu faktúry a vyplnený reklamačný formulár s poriadne vyplneným popisom závady, ktorá je dôvodom reklamácie a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, email, atď.). (Reklamačný formulár stiahnete tu..) Ak bol súčasťou balenia aj napr. nabíjací kábel, priložte samozrejme aj ten. Pôvodný obal od Vás nepotrebujeme, nezabudnite však tovar dôkladne očistiť.

6. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Vyjadrenie predávajúceho ohľadom reklamácie bude zaslané na poštovú adresu kupujúceho, alebo emailom. 

Akonáhle dorazí tovar k nám, pozrieme sa naň a v čo najkratšej dobe Vás budeme kontaktovať s riešením reklamácie. 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. 

2. kupujúci berie na vedomie, že tovar kupuje na vlastné riziko, pre vlastnú potrebu. Predajca nezodpovedá za nesprávne použitie výrobku a nenesie zodpovednosť za prípadné zdravotné riziká spojené s nevhodným použitím výrobku kupujúcim. 

3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je oprávnená Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov online nachádzajúca sa na internetovej adrese ec.europa.eu/consumers/ord je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

4. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

                                                                                                  

Ochrana osobných údajov a dát

1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretím osobám s výnimkou osôb podieľajúcich sa na plnení kúpnej zmluvy, sprostredkujúcich platby a dopravujúcich kupujúcemu tovar. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom plnenia objednávky sú zhromažďované, spracované a uchované v súlade so zákonom č.101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov v platnom znení.  

2. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia) - Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru/služieb, realizácií platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu a za účelom zaúčtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu:

- meno a priezvisko

- adresa

- emailová adresa

- telefonický kontakt

- IP adresa

- údaje o bankovom spojení

- údaje o predmete plnenia

Pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté a sprístupnené nasledovným stranám, resp. okruhu príjemcov.

Predávajúci: TWIXO GROUP s.r.o., so sídlom Bellova 356/18, 62300 Brno, Česká republika, IČO: 29315182, DIČ: CZ29315182, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 73703. Telefón: +420 777 062 461

Prevádzkovateľ: R.I.H. spol. s.r.o., so sídlom M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, IČO:50471988, DIČ:2120335778, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č 30375/S. Email: info@sexposta.sk, Telefón: 0940 719 748

Prepravca: PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 105858, IČ:25194798. Email:info@ppl.cz, Telefón: +420 225 331 500 

Prepravca: Zásilkovna s.r.o., so síidlom Lihovarská 1060/12,Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 139387, IČO:28408306, Email: info@zasilkovna.cz, Telefón: +420 216 216 516

Prepravca: Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO:48136999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 105158/B, Email: info@packeta.sk, Telefón: +421 221 201 135

Platobná brána: Gopay s.r.o., so sídlom Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ:26046768, spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budejoviciach spis. zn. C/11030. Email: podpora@gopay.cz, Telefón: +420 387 685 123

3. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu týchto osobných údajov pre účely plnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s ich spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. 

Záverečné ustanovenia

1. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné, alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približujú. Neplatnosťou, alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. 

2. Kontaktné údaje predávajúceho a adresa pre doručovanie: TWIXO GROUP s.r.o., Špitálka 23a, 62300 Brno, email: objednavky@sexposta.sk, telefón: +420 735 876 206.

3. Tieto obchodné podmienky sú platné od 15.5.2022 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. 

Ochrana autorského práva

1. Všetky texty ma stránke sú chránené autorským právom (podľa Zákona č. 121/2000 Sb. o autorskom práve, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon)).

Platnosť týchto obchodných podmienok od 20.5.2022.

Obchodné podmienky na stiahnutie tu...

Reklamačný protokol na stiahnutie tu...

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie tu...