Nachádzate sa na stránke s erotickým obsahom.

Mali ste už 18 rokov?


Áno       Nie

Spracovanie osobných údajov a poučenie subjektu

Podmienky ochrany osobných údajov

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je R.I.H. spol. s.r.o. IČO 50471988 so sídlom M. Chrásteka 507/17, 96501 Žiar nad Hronom (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

R.I.H. spol. s.r.o.

M. Benku 902/5

965 01 ŽIAR NAD HRONOM

ICO: 50471988

DIC: 2120335778

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30375/S

Email: info@sexposta.sk

Telefón: 0940 719 748

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.


Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 


Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

- plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
- oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
- Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:
Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa, tel. kontakt, email kontakt, ), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť. 
Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.


Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) 
- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
- Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 


Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové služby, za účelom zaúčtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu:

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretím osobám s výnimkou osôb podieľajúcich sa na plnení kúpnej zmluvy, sprostredkujúcich platby a dopravujúcich kupujúcemu tovar. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom plnenia objednávky sú zhromažďované, spracované a uchované v súlade so zákonom č.101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov v platnom znení.  

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia) - Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru/služieb, realizácií platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu a za účelom zaúčtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu:

- meno a priezvisko

- adresa

- emailová adresa

- telefonický kontakt

- IP adresa

- údaje o bankovom spojení

- údaje o predmete plnenia

Pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté a sprístupnené nasledovným stranám, resp. okruhu príjemcov.

Predávajúci tovaru: TWIXO GROUP s.r.o., so sídlom Bellova 356/18, 62300 Brno, Česká republika, IČO: 29315182, DIČ: CZ29315182, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 73703. Telefón: +420 777 062 461

Prevádzkovateľ: R.I.H. spol. s.r.o., so sídlom M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, IČO:50471988, DIČ:2120335778, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č 30375/S. Email: info@sexposta.sk, Telefón: 0940 719 748

Prepravca: PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 105858, IČ:25194798. Email:info@ppl.cz, Telefón: +420 225 331 500 

Prepravca: Zásilkovna s.r.o., so síidlom Lihovarská 1060/12,Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 139387, IČO:28408306, Email: info@zasilkovna.cz, Telefón: +420 216 216 516

Prepravca: Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO:48136999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 105158/B, Email: info@packeta.sk, Telefón: +421 221 201 135

Platobná brána: Gopay s.r.o., so sídlom Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ:26046768, spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budejoviciach spis. zn. C/11030. Email: podpora@gopay.cz, Telefón: +420 387 685 123


Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte 
právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.


Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk (prihlasovacie meno, heslo, antivírusový program a firewall) a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (uzamknutá miestnosť).
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Ostatné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.